reisvoorwaarden

Reisovereenkomst
Deze komt tot stand door aanvaarding van de deelnemer van de door DEMOTO aangeboden reis. Kosten die samenhangen met wijzigingsverzoeken kunnen worden doorberekend. DEMOTO behoudt het recht om het reisprogramma aan te passen als daartoe om gewichtige redenen aanleiding is.

Boeking
Degene die t.b.v. zichzelf of anderen een reisovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. Een getekend aanmeldingsformulier verplicht tot betaling van al wat op grond daarvan verschuldigd is, waarin bv. begrepen de kosten verbonden van een annulering door de deelnemer.

Betaling
Bij boeking van een reis dient een betaling te worden voldaan van 25% van de reissom. Het restant moet uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald zijn. Indien binnen 6 weken voor vertrek wordt geboekt moet de gehele reissom ineens worden voldaan. 

Aansprakelijkheid
DEMOTO draagt geen enkele verantwoording voor lichamelijk letsel of materiaalschade, toegebracht aan deelnemers of derden. Deelname geschiedt op geheel op eigen risico. DEMOTO is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten en andere vormen van overmacht. Indien om welke reden dan ook het vervolgen van de reis door de deelnemer op de motor onmogelijk is, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor repatriëring naar Nederland. 

Annulering door de organisatie
De reis kan worden geannuleerd als gevolg van omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van DEMOTO aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In dat geval volgt uiteraard verrekening van betaalde gelden.   

Annulering door de deelnemer
Indien de deelnemer bij annulering een ander persoon zijn/haar plaats laat innemen, is dat in beginsel mogelijk. Uitgangspunt is dat de in de plaats gestelde alle rechten en plichten van de annulerende deelnemer overneemt. In dat geval zal er geen sprake zijn van annuleringskosten. Eventuele administratie- en wijzigingskosten die derden aan de organisatie in rekening brengen zullen wel doorberekend worden aan de annulerende deelnemer.
Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Indien de deelnemer een geboekte reis annuleert zijn daar kosten aan verbonden die mede door derden in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten worden dan verrekend met reeds betaalde gelden. De kosten van annulering hangen af van het moment waarop wordt geannuleerd:
- meer dan 56 dagen voor vertrek 25%
- van 29 tot 56 dagen 50%
- van 15 tot 28 dagen 75%
- van 14 dagen tot vertrek 100%

Klachten
Deze dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betreffende dienstverlener ter plaatse. Indien dat niet tot een oplossing leidt moet DEMOTO schriftelijk worden ingelicht binnen 1 maand na terugkeer.